Onze algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: dyky cleaning BV

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Dyky cleaning BV een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Dyky cleaning BV uit andere hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van dakgootreiniging–en/of glasbewassingswerkzaamheden, gevelreiniging, voegwerkzaamheden, dienstverlening, b.v. het schoon opleveren van nieuwbouw, tapijtreiniging, vloerverzegeling, gevelreiniging,  en het leveren van schoonmaakartikelen alsmede schilderwerken, zoals binnen en buiten schilderwerk, behangen en glaszetten, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.4 Consignatie en/of opslag: materieel, goederen en/of materialen, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar Dyky cleaning BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.

1.5 Ingeval Dyky cleaning BV als opdrachtgever optreedt dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

Huisregels:

 1. Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
 2. Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Dyky cleaning BV kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid
 3. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dyky cleaning BV en opdrachtgever.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Dyky cleaning BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden binden Dyky cleaning BV niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Dyky cleaning BV, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Dyky cleaning BV  slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 1. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Dyky cleaning BV is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.3 Alle door Dyky cleaning BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.4 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Dyky cleaning BV gerechtigd zijn om opgetreden  verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Dyky cleaning BV kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 1. OPDRACHTEN

4.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dyky cleaning BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Dyky cleaning BV zijn bevestigd.

4.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Dyky cleaning BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Dyky cleaning BV pas na schriftelijke acceptatie.

4.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.6 Bij opzegging van een opdracht van b.v. een jaar contract, dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden voor het verstrijken van de einddatum door middel van een aangetekend  schrijven, indien hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt het contract telkenmale met een periode van minimaal één jaar verlengd.

4.7 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen te bepalen tijdstip.

4.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan en/of werkzaamheden uit te laten voeren buiten Dyky cleaning BV om, met door of namens Dyky cleaning BV bij opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Dyky cleaning BV bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 8000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.9 De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen hoeveelheid, bezetting, inventaris, gebruik van het object.

4.10  Indien tijdens de opdracht genoemde omstandigheden zie 4.9 zich wijzigen, is Dyky cleaning BV gerechtigd in overleg met opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

4.11  Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

 1. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Dyky cleaning BV, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Dyky cleaning BV, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Dyky cleaning BV, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Dyky cleaning BV enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Dyky cleaning BV bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Dyky cleaning BV diensten schriftelijk is bevestigd.

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Dyky cleaning BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Dyky cleaning BV het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Dyky cleaning BV verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.6 Dyky cleaning BV is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Dyky cleaning BV een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.7 Dyky cleaning BV verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Dyky cleaning BV aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Dyky cleaning BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Dyky cleaning BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Dyky cleaning BV reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Dyky cleaning BV, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Dyky cleaning BV het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.10 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water en/of elektriciteit  kosteloos ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor een water/ stroom punt zal Dyky cleaning BV dit kunnen verrichten tegen het op dat moment geldend uurtarief.

 1. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Dyky cleaning BV over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Dyky cleaning BV te voldoen.

6.2 De met Dyky cleaning BV overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het pand/bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals daar zijn hevige regenval en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Dyky cleaning BV door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Dyky cleaning BV van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Dyky cleaning BV daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Dyky cleaning BV het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 1. KLACHTEN EN, GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en/of telefonisch binnen 24 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk Dyky cleaning BV is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Dyky cleaning BV als bindend.

7.2 Dyky cleaning BV aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.3 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Dyky cleaning BV niet, met name zal Dyky cleaning BV in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.5 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.6 Op geleverde goederen is Dyky cleaning BV nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Dyky cleaning BV verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal Dyky cleaning BV vermelden in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging.

7.7 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Dyky cleaning BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Dyky cleaning BV te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

8.2 Opdrachtgever is gehouden Dyky cleanig BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Dyky cleaning BV instellen ter zake van schade ontstaan door of met de Dyky cleaning BV geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Dyky cleaning BV behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Dyky cleaning BV niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Dyky cleaning BV niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Dyky cleaning BV naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Dyky cleaning BV enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Dyky cleaning BV zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zal Dyky cleaning BV verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8 Dyky cleaning BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.9 Dyky cleaning BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen, c.q. lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan tengevolge van eigen opzet en/of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Dyky cleaning BV verrichte werkzaamheden excl. Btw, of een evenredig deel daarvan.

8.10 Dyky cleaning BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan bij het afgaan van het alarm, tenzij door de desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan Dyky cleaning BV beschikbaar is gesteld.

8.11 De aansprakelijkheid van Dyky cleaning BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij te zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Dyky cleaning BV te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00.

8.12 Dyky cleaning BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. stof of vocht wat zich naar binnen dringt door eventuele bouwkundige gebreken en of niet gesloten ramen.

8.13 Dyky cleaning BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een gevel of gevels schoongestraald en of gereinigd moeten worden en er daardoor vlekken c.q. spatten op de ramen achter blijven, anders dan door opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.14 Dyky cleaning BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of afgesloten bouwterreinen bevinden.

8.15 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden, onder veilige werkzaamheden wordt verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water, zonder enige obstakels, tevens dient de toegang tot de werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en het voldoen van de benodigde precariorechten, tevens zal opdrachtgever een stroomvoorziening van 220/380 volt beschikbaar stellen.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Dyky cleaning BV gesloten overeenkomsten is nagekomen:

-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Dyky cleaning BV verrichte of te verrichten diensten;

-eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Dyky cleaning BV is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen Dyky cleaning BV niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Dyky cleaning BV toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 1. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Dyky cleaning BV daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Dyky cleaning is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven en instellingen en contant of per bank/giro voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 4 % per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Dyky cleaning BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,00 voor bedrijven.

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door Dyky cleaning BV doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Dyky cleaning BV zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Dyky cleaning BV cederen. Opdrachtgever verleent Dyky cleaning BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Dyky cleaning BV het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Dyky cleaning BV te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Voor particulieren geldt een minimum van €40,- met een maximum die conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten , die sinds  1 Juli 2012 van kracht is.

10.9 Termijnbetaling: de opstelling van de termijn factuur vindt plaats indien er een maandelijks contract is overeengekomen.

Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop Dyky cleaning BV de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Dyky cleaning BV gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Dyky cleaning BV op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten10.3, 10.4  en 10.8 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dyky cleaning BV is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het Dyky cleaning BV toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen etc. etc. voor zover aanwezig. Dyky cleaning BV is niet verplicht om openstaande ramen te wassen en of te reinigen maar brengt wel de kosten die vergoed zou worden in rekening.

11.3 De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.

11.4 Indien Dyky cleaning BV gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel b.v. hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers etc. etc. is Dyky cleaning BV gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet, is Dyky cleaning BV gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan Dyky cleaning BV verschuldigd is wordt direct opeisbaar.

11.5 Dyky cleaning BV aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitgeleend materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.

11.6 Dyky cleaning BV  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verkleuren van de te reinigen tapijten, indien deze niet kleurecht blijken te zijn.

Contractwisseling en werkgelegenheid:

11.7 Dyky cleaning BV  zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. Dyky cleaning BV vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

11.8 Ingeval van contractwisseling van een project, dient het bijbehorende personeel conform de C.A.O bepalingen over te worden genomen.

11.9 Indien Dyky cleaning BV werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

12.GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Dyky cleaning BV met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 1. SLOTBEPALING

14.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Dyky cleaning BV